แรงบันดาลใจของ คุณเล็ก - คุณประไพ วิริยะพันธุ์

สังคมโลกในปัจจุบันนี้มีความเจริญก้าวหน้าทางวัตถุอย่างมากมาย ทำให้คนเกิดความทะยานอยาก อยากได้ เพื่อนำมาเป็นของตน เกิดการเบียดเบียนเอาเปรียบ แก่งแย่งซึ่งกันและกัน เพื่อให้ได้มาในสิ่งที่ตนเองต้องการ ส่งผลให้เกิดความไม่สงบสุขขึ้นในสังคม   inspiration

คุณเล็ก-คุณประไพ วิริยะพันธุ์ได้รับรู้และตระหนักถึงสภาพของสังคมโลกที่กำลังวุ่นวาย ขาดคุณธรรม ก่อให้เกิดปัญหา ที่เริ่มจากตัวบุคคลไปสู่ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ ในที่สุดก็เป็นปัญหาใหญ่ของประชากรทั้งโลก

inspiration2

ท่านทั้งสองจึงได้สร้างเมืองโบราณขึ้นเป็นสื่อสะท้อนวิถีชีวิต สังคมของชาวไทยในอดีตให้เห็นว่าทุกชาติ ทุกศาสนา ล้วนมีวัฒนธรรม ประเพณีที่แตกต่างกัน แต่ก็สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข เพราะมีแนวคิด ความเชื่อ เคารพและความศรัทธาในศาสนาว่ามนุษย์เรานี้ต้องมีศาสนาคอยค้ำจุน

inspiration3

ต่อมาจึงได้สร้างพิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ เพื่อให้เห็นถึงหลักคำสอน สำคัญของศาสนาที่สอนให้ทุกคนละความชั่ว ทำความดี เพื่อให้อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

และท้ายสุดท่านทั้งสองได้สร้างพิพิธภัณฑ์ปราสาทสัจธรรม เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติตนให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น ตามหลักคำสอนของศาสนา อันจะทำให้เกิดความสันติสุขของโลกสืบไป

Back to Top