อุปสรรค

การดูแลรักษาและความคงทนยั่งยืนของชิ้นงานวัสดุที่ใช้ทำองค์ปราสาทฯเป็นไม้เนื้อแข็งทั้งสิ้น เช่น ไม้ตะเคียนทอง ไม้ประดู่ ไม้แดง ไม้เต็ง ไม้สักทอง ผสมผสานในการก่อสร้าง การรักษาเนื้อไม้จึงเป็นเรื่องสำคัญยิ่งของทางผู้บริหารและทีมงาน ทัมวิจัยพัฒนาได้มีการวิจัยเรื่องคุณสมบัติของไม้ในการก่อสร้าง การปรับปรุงสภาพด้วยสารเคลือบไม้ืการเสื่อมสภาพอันเกิดจากสภาพอากาศ ความชื้น รวมถึงไอเกลือจากสภาพแวดล้อมที่เป็นทะเล จึงถือเป็นภาระกิจสำคัญอีกอย่างหนึ่งที่ต้องศึกษา ค้นคว้า และวิจัยพัฒนาอยู่ตลอดเวลา

Back to Top