ภายในพิพิธภัณฑ์ปราสาทสัจธรรม

ด้านทิศตะวันตก (W) เป็นเรื่องราวกำเนิดโลกธาตุ ทั้ง 4 ที่สร้างสรรพสิ่งในทางโลกนี้ได้แก่ ลม ไฟ น้ำ ดิน ตามความเชื่อของ ศาสนาพรหม พุทธ ฮินดู มีเทพเจ้าผู้ทำหน้าที่สร้าง ทำลาย และ รักษา อันเป็นภาพสะท้อนให้เห็นความเสมอภาคมนุษย์และสัตว์ สรรพสิ่งทั้งหลายเกิดขึ้น ตั้งอยู่และดับไป ซึ่งมีแหล่งกำเนินทางกายภาพเหมือนกันหมดโดยอาศัยเหตุปัจจัยต่างกันเท่านั้น ด้านทิศใต้ (S) เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพระนารายณ์อวตารเป็นพระกฤษณะเรียกว่า กฤษณะอวตารปางที่ 8 สะท้อนให้เห็นมนุษย์จะอยู่ได้ด้วยการเคารพสิทธ์ ทำหน้าที่ถูกต้องและไม่รบกวนสิ่งแวดล้อมที่ได้รับอิทธิพลจากดวงดาวต่างๆ คือ สรรพสิ่งที่มีชีวิตและธาตุทั้ง 4 และสังคมมนุษย์ให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ดังตัวอย่างกฤษณะอวตาร ในคัมภีร์มหาภารตะ “ภควัตคีตา”

ด้านทิศเหนือ (N) เป็นเรื่องราวของพระโพธิ์สัตว์ พระมัญชูศรี พระอมิตาพุทธ พระโพธิ์สัตว์อวโลกิเตศวร กวนอิม โป๊ยเซียนและเซียนต่างๆ ตามคติของชาวพุทธมหายาน ให้มนุษย์รู้จักการให้แบ่งปันความสุขโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน เยี่ยงพฤติกรรมของพระโพธิสัตว์ ด้วยความมีเมตตาต่อกัน มนุษย์จึงต้องเรียนรู้อยู่กับสังคมด้วยการมีสติปัญญาในสังคมเจริญพัฒนาเข้าสู่ปัญญาแห่งการหลุดพ้น

ด้านทิศตะวันออก (E) สร้างให้เป็นสัญลักษณ์ของสถาบันครอบครัวที่บ่งถึงความรักและความเมตตา ที่ต้องเริ่มจากสถาบันครอบครัวเพื่อดำรงเผ่าพันธุ์มนุษย์ให้อยู่อย่างมีความหมาย โดยมีความรักความเมตตาอันบริสุทธิ์ให้สืบต่อเนื่องไป ใจกลางประสาท (CT) เป็นห้องโถงใหญ่มีบุษบกทรงสถูปไม้แกะสลักสูงสง่างาม ไม่มีเทวรูปใดๆ ในช่องประตูทั้ง 4 ด้าน สื่อถึงสัญลักษณ์แห่งความหลุดพ้น อันเป็นอมตะสัจธรรม และเป็นหนึ่งเดียวกับศูนย์กลางของจักรวาล คือ จักรวาลดวงดาวทั้ง 9 ดวง และเหล่านางฟ้า เทวดา เทพเจ้าต่างๆ การหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด ยังชี้ให้เห็นถึงสวรรค์ที่อยู่ในอก นรกที่อยู่ในใจ และความศรัทธาในความถูกต้องที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานแห่งความดี คือ ละชั่วทั้งปวง

Back to Top