ภายนอกพิพิธภัณฑ์ปราสาทสัจธรรม

ศาสนาในโลกนั้นเกิดขึ้นจากมนุษย์ด้วยเหตุผลว่าไม่มีกลไกใดๆ ในเชิงวิทยาศาสตร์ที่จะสามารถควบคุมจิตใจของมนุษย์ได้นอกจากความ “พอ” และ “ศรัทธา” ก็เพราะต้องอาศัยกำลังศรัทธาอย่างแรงกล้า พร้อมทั้งความอดทนต่อสภาพจิตใจ และต่อธรรมชาติเป็นอย่างมากจึงจะรู้จักความพ้นทุกข์อย่างแท้จริง ยอดหลังคาพรหมสี่หน้า สร้างให้เป็นสื่อถึงคุณธรรมอันยิ่งใหญ่ของผู้ปกครอง ทั้ง พ่อ – แม่ ครูอาจารย์ ผู้บริหาร ผู้นำประเทศ และ พระเจ้าแผ่นดินที่ตั้งอยู่บนพรหมวิหารธรรม 4 คือ มีเมตตา มีความกรุณา มีมุทิตา มีอุเบกขา ซึ่งจะทำให้แผ่นดินนั้นอุดมด้วยมงคลอันประเสริฐ มีความเจริญรุ่งเรือง คือ แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง บุษบกซึ่งเป็นศูนย์กลางของพิพิธภัณฑ์ปราสาทสัจธรรม เรียบง่ายว่างเปล่าประหนึ่งบุษบกองค์นี้หลุดลอยอยู่ในจักรวาลที่บุคคลทั่วไปสามารถมีสิทธิ์เสมอเทียบเท่าเหล่ าเทวดา หรือเทพเจ้า และสามารถนั่งได้ในทั้ง 4 ทิศ เมื่อบุคคลนั้นบำเพ็ญคุณธรรมความดีอย่างต่อเนื่องจนบรรลุธรรมวิเศษ คือการหลุดจากเหตุปัจจัยในการเกิดในวัฏสงสารอีกต่อไป นี่คือความสุขอันแท้จริง ยอดบนปราสาท 4 ทิศ และยอดสูงสุดเป็นสัญลักษณ์สะท้อนให้เห็นพันธกิจอันสำคัญของมนุษย์ คือ ยอดทิศตะวันออก (E) เทพีถือพระคัมภีร์ หมายถึงหน้าที่ในการสืบต่อเนื่องปรัชญาของศาสนา เพื่อให้มนุษย์มีทิศทางดำเนินชีวิตอย่างถูกต้อง ยอดทิศเหนือ (N) เทวดา ถือ ดอกบัว หมายถึงหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดผลต่อส่วนรวมจากคำสอนของศาสนา คือการสืบต่อศาสนาให้อยู่ในโลกต่อไป ยอดทิศตะวันตก (W) เทพีถือรวงข้าวและนกพิราบเกาะแขน หมายถึงหน้าที่ต้องรักษาความอุดมสมบูรณ์เพื่อสันติสุขแห่งชาวโลก ยอดทิศใต้ (S) เทวดาจูงเด็กและคนชรา หมายถึง หน้าที่ต้องสืบทอดเจตนารมณ์ดำรงเผ่าพันธุ์ของมนุษย์ให้ต่อเนื่อง ตั้งอยู่บนความเป็นมนุษยธรรม ยอดสูงสุดตรงกลาง เทวดาทรงม้า หมายถึง หน้าที่ทั้ง 4 ยอดเล็ก รวมเป็นหนึ่งเดียวดั่งมหาวีระบุรุษ ที่ให้มวลมนุษยชาติสู่โลกอนาคตอย่างมีเป้าหมาย คือ ความสงบสุข สันติของโลก สถานที่แห่งนี้ปรารถนาให้มวลมนุษย์ได้ตระหนักถึงสัจธรรมแห่งชีวิต ตั้งจิตเพื่อฟ้าดิน มีชีวิตเพื่อมนุษยชาติ สืบต่อวิทยาการสุดยอดจากปราชญ์ในอดีตและสร้างสันติสุขชั่วกาลนานแก่มนุษยชาตินี้ คือเป้าหมายอันแท้จริงที่ศาสตร์อันยิ่งใหญ่ของมนุษย์ต้องการบรรลุ

Back to Top