ประวัติผู้สร้าง

history-creator

คุณเล็ก วิริยะพันธุ์ เกิดเมื่อปี พ.ศ. 2457 และศึกษาชั้นอุดมศึกษาที่ประเทศจีน คุณเล็กมีโอกาสท่องเที่ยวและศึกษาไปยังแหล่งศิลปวัฒนธรรมและได้สั่งสมความรู้ ความเข้าใจ ในด้านศิลปะ ศาสนา ปรัชญาและวัฒนธรรมต่างๆไว้เป็นอันมาก จนเมื่อกลับมาสานต่อธุรกิจเดิมของครอบครัวที่ประเทศไทย จึงเริ่มเรียนรู้และรู้สึกเข้าใจความหมายศิลปะของชาติมากขึ้น ประกอบกับการตระหนักถึงความวุ่นวายของสังคมโลกที่กำลังเกิดขึ้นจากการขาดคุณธรรมของ มนุษย์และยังไม่มีคนตระหนักถึงปัญหาใหญ่ที่ว่านั้น คุณเล็กจึงมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ศิลปะสถาปัตย์ เพื่อสะท้อนความคิดของตัวเองได้แก่ เมืองโบราณที่สมุทรปราการ เพื่อเป็นสื่อแสดงถึงศิลปะ วัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่แตกต่าง คุณเล็กสร้างพิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณเป็นสื่อที่ว่าเสาหลักของโลกที่จะเชื่อมต่อจักรวาล ที่เท้าทั้งสี่ของช้างเอราวัณพาหนะของพระอินทร์ที่ท่องเที่ยวไปในจักรวาล และสร้างพิพิธภัณฑ์ปราสาทสัจธรรมที่สื่อแสดงถึงแก่นแท้ของศาสนา สะท้อนความเท่าเทียมของทุกสิ่งเป็นการเชื่อมโยงจิตวิญญาณ ความเป็นมนุษย์ เทพเทวดา และจักรวาลซึ่งล้วนเป็นอันหนึ่งอันเดียว   history-creator1  

ประวัติคุณเล็กโดยย่อ

 • บุตรนายชีเซ็ง และนางเต่ง
 • เกิดที่จังหวัดพระนคร เมื่อปีขาล ตรงกับ พ.ศ. 2457
 • อายุ 17 ปี (ราว 2474) เข้าเรียนมหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน
 • อายุ 22 ปี (ราว 2479) กลับมาเมืองไทย รับช่วงกิจการร้านขายยาเทียนแซตึ๊ง สืบต่อจากบิดา
 • ในระยะเวลาใกล้เคียงกันนั้น ออกหนังสือพิมพ์จีน กวงหัวป่อ ที่ถนนพาดสาย
 • 2482 สมรสกับประไพ วิริยะพานิช บุตรสาวขุนวิจารณ์พานิช (ชุ่ม) เจ้าของบริษัทวิริยะพานิช
 • 2485 ร่วมก่อตั้งธนาคารมณฑล และทำหน้าที่เป็น “กอมประโดร์” ดูแลด้านสินเชื่อ (ภายหลังธนาคารมณฑลควบรวมกิจการกับธนาคารเกษตร และเปลี่ยนชื่อเป็นธนาคารกรุงไทย)
 • 2490 ก่อตั้งบริษัทอาเซียพานิชการ (ต่อมาคือบริษัทวิริยะประกันภัย)
 • 2492 ซื้อกิจการของบริษัทธนบุรีพานิช
 • 2493 ก่อตั้งบริษัทธนบุรีประกอบรถยนต์
 • 2506 เริ่มการก่อสร้างที่เมืองโบราณ บางปู
 • 2515 เปิดเมืองโบราณอย่างเป็นทางการ
 • 2517 ก่อตั้งวารสารเมืองโบราณ
 • 2524 เริ่มก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ปราสาทไม้ที่พัทยา
 • 2537 เริ่มก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ
 • ถึงแก่กรรมที่กรุงเทพฯ เมื่อ 17 พฤศจิกายน 2543

เมืองโบราณ

พิพิธภัณฑ์ปราสาทสัจธรรม

พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ

Back to Top