history-creator

คุณเล็ก วิริยะพันธุ์ เกิดเมื่อปี พ.ศ. 2457 และศึกษาชั้นอุดมศึกษาที่ประเทศจีน คุณเล็กมีโอกาสท่องเที่ยวและศึกษาไปยังแหล่งศิลปวัฒนธรรมและได้สั่งสมความรู้ ความเข้าใจ ในด้านศิลปะ ศาสนา ปรัชญาและวัฒนธรรมต่างๆไว้เป็นอันมาก จนเมื่อกลับมาสานต่อธุรกิจเดิมของครอบครัวที่ประเทศไทย จึงเริ่มเรียนรู้และรู้สึกหวงแหนศิลปะของชาติมากขึ้น ประกอบกับการตระหนักถึงความวุ่นวายของสังคมโลกที่กำลังเกิดขึ้นจากการขาดคุณธรรมของ มนุษย์และยังไม่มีคนตระหนักถึงปัญหาใหญ่ที่ว่านั้น คุณเล็กจึงมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ศิลปะสถาปัตย์ เพื่อสะท้อนความคิดของตัวเองได้แก่ เมืองโบราณที่สมุทรปราการ เพื่อเป็นสื่อแสดงถึงศิลปะ วัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่แตกต่าง คุณเล็กสร้างพิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณเป็นสื่อที่ว่าเสาหลักของโลกที่จะเชื่อมต่อจักรวาล ที่เท้าทั้งสี่ของช้างเอราวัณพาหนะของพระอินทร์ที่ท่องเที่ยวไปในจักรวาล และสร้างพิพิธภัณฑ์ปราสาทสัจธรรมที่สื่อแสดงถึงแก่นแท้ของศาสนา สะท้อนความเท่าเทียมของทุกสิ่งเป็นการเชื่อมโยงจิตวิญญาณ ความเป็นมนุษย์ เทพเทวดา และจักรวาลซึ่งล้วนเป็นอันหนึ่งอันเดียว   history-creator1  

ประวัติคุณเล็กโดยย่อ

บุตรนายชีเซ็ง และนางเต่ง เกิดที่จังหวัดพระนคร เมื่อปีขาล ตรงกับ พ.ศ. 2457 อายุ 17 ปี (ราว 2474) เข้าเรียนมหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน อายุ 22 ปี (ราว 2479) กลับมาเมืองไทย รับช่วงกิจการร้านขายยาเทียนแซตึ๊ง สืบต่อจากบิดา ในระยะเวลาใกล้เคียงกันนั้น ออกหนังสือพิมพ์จีน กวงหัวป่อ ที่ถนนพาดสาย 2482 สมรสกับประไพ วิริยะพานิช บุตรสาวขุนวิจารณ์พานิช (ชุ่ม) เจ้าของบริษัทวิริยะพานิช 2485 ร่วมก่อตั้งธนาคารมณฑล และทำหน้าที่เป็น “กอมประโดร์” ดูแลด้านสินเชื่อ (ภายหลังธนาคารมณฑลควบรวมกิจการกับธนาคารเกษตร และเปลี่ยนชื่อเป็นธนาคารกรุงไทย) 2490 ก่อตั้งบริษัทอาเซียพานิชการ (ต่อมาคือบริษัทวิริยะประกันภัย) 2492 ซื้อกิจการของบริษัทธนบุรีพานิช 2493 ก่อตั้งบริษัทธนบุรีประกอบรถยนต์ 2506 เริ่มการก่อสร้างที่เมืองโบราณ บางปู 2515 เปิดเมืองโบราณอย่างเป็นทางการ 2517 ก่อตั้งวารสารเมืองโบราณ 2524 เริ่มก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ปราสาทไม้ที่พัทยา 2537 เริ่มก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ ถึงแก่กรรมที่กรุงเทพฯ เมื่อ 17 พฤศจิกายน 2543

 

เมืองโบราณ

history-creator4

พิพิธภัณฑ์ปราสาทสัจธรรม

history-creator5

พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ

history-creator6

Back to Top