การแสดงศิลปะการต่อสู้ด้วยฟันดาบและกระบี่กระบอง

เวลาโชว์ - 11.30 น. / 15.30 น.

Back to Top